Απόφαση  Δ./ΥΠΑ/21860/142253821/2016

Κανονισμός – Γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων  μη επανδρωμένων  Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ

 

– ΠΕΕΤΕ 100/18.7.2016

Αναθεώρηση των ελαχίστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων

 

Νόμος 4314/2016,  

             ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/138/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

Υπογραφή: 03-02-2016,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 13 Α΄/05-02-2016, 

 

Νόμος 4334/2015,  

ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Απόφαση 45/21-11-2014 ΤΤΕ

ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

 

Απόφαση 53821/2014

Καθορισμός του συνόλου των κινδύνων και των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς

 

Νόμος 4286/2014 – άρθρο14

Επιστροφή της άδειας οδήγησης και κυκλοφορίας οχήματος σε περίπτωση επιβολής προστίμου σε ανασφάλιστο όχημα

 

Νόμος 4261/2014,   

Τροποποιήσεις του Π.Δ. 237/1986 (περί 16ημέρου κ.α.)

 

Νόμος 4256/2014,  

Τροποποιήσεις κατωτάτων ορίων ασφάλισης σκαφών.

 

 Νόμος 4251/2014,  

Περί ασφάλισης – ανανέωσης άδειας διαμονής αλλοδαπών.

 

Πράξη 31/30-09-2013 ΤΤΕ

Κανονισμός συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

 

Π.Δ. 108/2-2013

Περί καθορισμού πλαισίου εργασίας, δραστηριότητας και ασφάλισης ηλεκτρολόγων.

 

Νόμος 4141/2013  

Περί ασφάλισης οχημάτων σε κίνηση ή λειτουργία.

 

Οδηγία προς ΔΟΥ

Περί μεταβολών σε άδειες κυκλοφορίας οχημάτων όταν τελούν σε ακινησία

 

Π.Δ. 1/2013

Περί καθορισμού πλαισίου εργασίας, δραστηριότητας και ασφάλισης ψυκτικών.

 

Π.Δ. 114/2012

Περί καθορισμού πλαισίου εργασίας, δραστηριότητας και ασφάλισης συντηρητών καυστήρων.

 

Π.Δ. 112/2012

Περί καθορισμού πλαισίου εργασίας, δραστηριότητας και ασφάλισης υδραυλικών.

 

Π.Δ. 51/2012

Περί κατηγοριών αδειών οδήγησης

 

Νόμος 4067/2012  

Περί χαρακτηρισμού οδών και πεζόδρομων.

 

Απόφαση 13/02/2012

Περί αναγνώρισης αλβανικών αδειών οδήγησης.

 

Π.Δ. 6/2012

Περί ασφάλισης πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις.

 

Πράξη Διοικητή Τ.Τ.Ε. 2647/2011, άρθρα 1-14,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Υπογραφή: 07-11-2011,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 2603 Β΄/08-11-2011,  Κυκλοφορία: 22-11-2011

 

– ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3/Β/16067/3831

Περί ασφάλισης για την άσηση δραστηριοτήτων σταθμών επίγειας εξυπηρέτησης σε αερολιμένες

 

Απόφαση 29/04/2011  ΤΤΕ

Περί διαδικασίας διακανονισμού και καταβολής στους δικαιούχους αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης.

 

Απόφαση Δ2/Δ/352/17475  2010

Περί κανονισμού πτήσεων και ασφάλισης αερομοντέλων.

 

Απόφαση 193/4/25-10-2010 ΕΠ.Ε.Ι.Α.

Περί κώδικα δεοντολογίας των φορέων της ασφαλιστικής αγοράς.

 

Νόμος 3887/2010,

Περί ασφάλισης οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

 

Νόμος 3867/2010, άρθρα 1-21,

             ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπογραφή: 31-07-2010,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 128 Α΄/03-08-2010, Κυκλοφορία: 03-08-2010

 

Νόμος 3844/2010,

Περί υποχρεωτικής ασφάλισης παρόχων υπηρεσιών

 

Υπουργική Απόφαση Β-2574/2009, άρθρα 1-10,

               Περί ασφαλίσεων ζωής και αναδιργάνωση χαρτοφυλακίου ζωής των ασφαλιστικών εταιρειών.

 Υπογραφή: 16/12/2009,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 2509 Β΄/18-12-2009, Κυκλοφορία: 28-12-2009

 

Νόμος 3790/2009, άρθρο 17,

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Υπογραφή: 06-08-2009,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/07-08-2009, Κυκλοφορία: 11-08-2009

 

 – Υπουργική Απόφαση 7413/2009, άρθρα 1-12,

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ ΠΑΡ.12 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13Γ Ν.Δ. 400/1970.

 Υπογραφή: 12/05/2009,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 922 Β΄/15-05-2009, Κυκλοφορία: 19-05-2009

 

Ν. 3746/2009,  

              Περί τροποποίησης διατάξεων σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και              περί τροποποίησης διατάξεων σχετικά με τις αντασφαλίσεις.

ΥΠ/ΦΗ: 12-02-2009,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 27 Α΄/16-02-2009, Κ/ΡΙΑ: 18-02-2009

 

Υ.Α 13808/2008,

           Περί ρύθμισης θεμάτων ασφαλίζεων κατά ζημιών ασφαλιστικών εταιρειών

ΥΠ/ΦΗ: 10-12-2008,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 2577 Β΄/19-12-2008, Κ/ΡΙΑ: 24-12-2008  

 

ΕΝ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ 29/05/2008

Περί πράσινης κάρτας

 

 – Ν. 3651/2008,  

              Περί Οδικήε Βοήθειας Οχημάτων

ΥΠ/ΦΗ: 14-03-2008,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 44 Α΄/18-03-2008, Κ/ΡΙΑ: 21-03-2008

 

– Υ.Α. Κ3-8010/2007,

Περί κανονισμού των απαιτούμενων προυποθέσεων – εξετάσεων που αποδεκνύουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές και επαγγελματικές γνώσεις των διαμεσολαβητών στην ασφάλιση

ΥΠ/ΦΗ: 08-08-2007,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 1600 Β΄ 17-08-2007, Κ/ΡΙΑ: 03-09-2007

 

– Ν. 3557/2007,

Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 Περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης και άλλες διατάξεις.

ΥΠ/ΦΗ: 10-05-2007,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 100 Α΄/14-05-2007, Κ/ΡΙΑ: 17-05-2007

 

Υ.Α. 14636-631/2007,

               Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό που καταβάλλεται στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. απο τις εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΥΠ/ΦΗ: 27-03-2007,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 569 Β΄/20-04-2007, Κ/ΡΙΑ: 25-04-2007

 

– Υ.Α. Κ3-2274/2007,

                Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν Κ3-10659/23.10.2002 υπουργικής απόφασης.

ΥΠ/ΦΗ: 02-03-2007,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 375 Β΄/19-03-2007, Κ/ΡΙΑ: 20-03-2007

 

– Ν. 3542/2007

Τροποποιήσεις του Κ.Ο.Κ. (κωδ. Ν. 2696/1999 ΦΕΚ 57/Α΄)

 

– Ν. 3492/2006

Περί τέλη χαρτοσήμου επί των ασφαλίστρων παροχής Οδικής Βοήθειας και περί φορολογίας ασφαλίστρων

 

– Π.Δ. 190/2006,

Περί ρυθμίσεως ανάληψης και άσκησης δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης

ΥΠ/ΦΗ: 12-09-2006,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 196 Α΄/14-09-2006, Κ/ΡΙΑ: 20-09-2006, ΕΠ/ΡΙΑ: 25-09-2006

 

– Ν. 3487/2006,

                Περί λογιστικών πινάκων ασφαλιστικών εταιρειών

ΥΠ/ΦΗ: 05-09-2006, ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 190 Α΄/11-09-2006, Κ/ΡΙΑ: 25-09-2006

 

– Ν. 3470/2006,

Περί ρυθμίσεων για την επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής ασφάλισης

ΥΠ/ΦΗ: 27-06-2006, ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 132 Α΄/28-06-2006, Κ/ΡΙΑ: 03-07-2006

 

– ΑΠΟΦΑΣΗ 27984/3405   09/06/2006

               Μετατροπή αδειών οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών που εκδόθηκαν από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

 

– Ν. 3455/2006,

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων

ΥΠ/ΦΗ: 10-04-2006,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 84 Α΄/18-04-2006, Κ/ΡΙΑ: 25-04-2006

 

– ΑΠΟΦΑΣΗ 10518-Β454/2006,

Περί καθορισμού εισφοράς που καταβάλλεται στην ΕΠ.Ε.Ι.Α.από τις εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές επιχειρήσεις

 ΥΠ/ΦΗ: 10-03-2006, ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 321 Β΄/16-03-2006, Κ/ΡΙΑ: 17-03-2006

 

– Ν. 3446/2006,

             Μικτά κλιμάκια ελέγχου Οχημάτων, Τέλη διενέργειας τεχνικών ελέγχων, Τέλη έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου, άδειες οδήγησης

 

– Ν. 3427/2005,

Περί οργανισμού ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων

 ΥΠ/ΦΗ: 23-12-2005,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 312 Α΄/27-12-2005, Κ/ΡΙΑ: 02-01-2006

 

– Υ.Α. Κ3-8757/2005,

Περί αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών

ΥΠ/ΦΗ: 22-07-2005, ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 1094 Β΄/02-08-2005, Κ/ΡΙΑ: 08-08-2005

 

– ΑΠΟΦΑΣΗ 10082-Β431/2005,

Περί καθορισμού εισφοράς που καταβάλλεται στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. απο τις εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές επιχειρήσεις

 ΥΠ/ΦΗ: 17-03-2005,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 377 Β΄/23-03-2005, Κ/ΡΙΑ: 28-03-2005

 

– Π.Δ. 23/2005,

Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεωςπρος τις διατάξεις κοινοτικών οδηγιών, περί απιτήσεων περιθωρλιου φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής και ζημιών.

 ΥΠ/ΦΗ: 08-02-2005,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 31 Α΄/14-02-2005, Κ/ΡΙΑ: 22-02-2005

 

– Υ.Α. Κ3-6513/2004,

Τροποποίηση της Κ3-4814/2004 υπουργικής απόφασης περί καθορισμού περιεχομένου και τρόπου υποβολής Συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

ΥΠ/ΦΗ: 16-08-2004,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 1136 Β΄/27-07-2004, Κ/ΡΙΑ: 30-07-2004

 

Απόφαση 24058/2653  2004

Καθορισμός όρων και προυποθέσεων διαδικασίας καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειαςγια την μετατροπή σε ελληνικ΄κες αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν από κράτη μη μέλη της Ε.Ε. ή από χώρες της πρώην Σ.Ε.

 

– Υ.Α. Κ3-4814/2004,

                Καθορισμός περιεχομένου και τρόπου υποβολής συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

ΥΠ/ΦΗ: 26-05-2004,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 860 Β΄/11-06-2004, Κ/ΡΙΑ: 15-06-2004

 

– Υ.Α. Κ3-1615/2004,

                Τροποποίηση της Κ3-11087/27.11.200 απόφασης του Υφυπουργού ανάπτυξης

ΥΠ/ΦΗ: 17-05-2004,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 828 Β΄/04-06-2004, Κ/ΡΙΑ: 09-06-2004

 

– Ν. 3229/2004,

                Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης

ΥΠ/ΦΗ: 10-02-2004,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 38 Α΄/10-02-2004, Κ/ΡΙΑ: 18-02-2004

 

– Π.Δ. 332/2003

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/17/ΕΚγια την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

 

– Ν. 3190/2003, άρθρο 10

Τροποποιήσεις του Ν.Δ. 400/1970 περί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικώ εταιρειών

 

 

– Π.Δ. 10/2003,

                 

ΥΠ/ΦΗ: 16-01-2003,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 7 Α΄/21-01-2003, Κ/ΡΙΑ: 30-01-2003

 

– Υ.Α. Κ3-10659/2002, ΥΠ/ΦΗ: 23-10-2002,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 1416 Β΄/06-11-2002, Κ/ΡΙΑ: 11-11-2002

 

– Π.Δ. 288/2002, ΥΠ/ΦΗ: 18-10-2002,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 258 Α΄/23-10-2002, Κ/ΡΙΑ: 29-10-2002

 

– Υ.Α. Κ3-4382/2001, ΥΠ/ΦΗ: 07-06-2001,  ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 847 Β΄/04-07-2001, Κ/ΡΙΑ: 10-07-2001

 

Νόμος 2919/2001,  άρθρο 25,

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Υπογραφή: 19-06-2001,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 128 Α΄/25-06-2001, Κυκλοφορία: 26-06-2001

 

Απόφαση Υφυπουργού Κ3-4382/2001,  άρθρα 1 εώς 16,  

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κ3-3974/11-10-1999 (Φ.Ε.Κ. 8334/18-10-1999 ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε και Ε.Π.Ε. «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ  (ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛOΓΙΣΤΟΥ – ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΣ Unit Linked Life Insurances)» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

Υπογραφή: 17-06-2001,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 847 Β΄/04-07-2001, Κυκλοφορία: 10-07-2001

 

Απόφαση Υφυπουργού Κ3-11732/2001,                                                                    (Δ.Ε.)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Κ3-3974/11.10.1999 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ Κ3-3975/11.10.1999 « ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

Υπογραφή: 02-02-2001,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 160 Β΄/16-02-2001, Κυκλοφορία: 21-02-2001

 

Απόφαση Υφυπουργού Κ3-7714/2001,  

            ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ Ν.Δ. 400/1970

Υπογραφή: 17-01-2001,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 119 Β΄/05-02-2001, Κυκλοφορία: 09-02-2001

 

Απόφαση Υφυπουργού Κ3-9479/2000,                                                                    (Δ.Ε.)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Κ3-3974/11.10.1999 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ Κ3-3975/11.10.1999 « ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

Υπογραφή: 27-11-2000,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 1540 Β΄/18-12-2000, Κυκλοφορία: 02-01-2001

 

 – Απόφαση Υφυπουργού Κ3-11087/2000,  

            ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Υπογραφή: 27-11-2000,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 1531 Β΄/14-12-2000, Κυκλοφορία: 20-12-2000

(Καταργήθηκε όλη ή απόφαση σύμφωνα με την Πράξη Διοικητή Τ.Τ.Ε. 2647/2011, άρθρο 13, παρ. 1)

 

Νόμος 2837/2000,  άρθρα 3 και 16,

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Υπογραφή: 01-08-2000,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 178 Α΄/03-08-2000, Κυκλοφορία: 08-08-2000

 

Προεδρικό Διάταγμα 169/2000,  άρθρα 1 εώς 4,

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΔ 400/1970 (Α΄ 10) “ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ”, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/674/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 “ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΟΥΣ & ΤΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ.

Υπογραφή: 22-06-2000,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 156 Α΄/07-07-2000, Κυκλοφορία: 14-07-2000

(Τροποποιήθηκαν κάποιες από τις διατάξεις του παρόν Π.Δ. από μεταγενέστερους Νόμους)

 

Απόφαση Υφυπουργού Κ3-315/2000,  

           ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Κ3-3974/11-10-1999 «ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ» ΚΑΙ Κ3-3975/11-10-1999 «ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ»

Υπογραφή: 10-01-2000, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 313 Α.Ε. και Ε.Π.Ε./14-01-2000, Κυκλοφορία: 21-03-2000

 

Απόφαση Υφυπουργού Κ3-3974/1999,  άρθρα 1 εώς 15,

            ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ  (ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛOΓΙΣΤΟΥ – ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΣ Unit Linked Life Insurances)

Υπογραφή:11-10-1999,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 8334 Α.Ε και Ε.Π.Ε./18-10-1999

 

Απόφαση Υφυπουργού Κ3-3975/1999,  άρθρα 1 εώς 12,

            ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ – ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ)

Υπογραφή:11-10-1999,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 8333 ΑΕ και ΕΠΕ/18-10-1999   (Δ.Ε.)

 

Νόμος 2743/1999,  άρθρα 1,8,9 και 23,

          ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Υπογραφή: 11-10-1999, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 211 Α΄/13-10-1999

 

Νόμος 2741/1999,  άρθρο 10, παρ. 5 και άρθρο 25,

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2741 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Υπογραφή: 28-09-1999, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 199 Α΄/28-09-1999

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν κάποιες από τις διατάξεις του παρόντα Νόμου από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

Προεδρικό Διάταγμα 64/1999,  άρθρα 1 εώς 7,

               ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 148/1984

Υπογραφή: 24-03-1999, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 74 Α΄/08-04-1999 

 

Προεδρικό Διάταγμα 159/1998,  άρθρα 1 εώς 8,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΔ 400/70 (ΦΕΚ 10 Α) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 95\26\ΕΚ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 92\49\ΕΟΚ ΚΑΙ 92\96\ΕΟΚ

 Υπογραφή: 27-05-1998, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 121 Α΄ /05-06-1998

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν κάποιες από τις διατάξεις του παρόν Π.Δ. από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

Απόφαση Υφυπουργού Κ3-1695/1998,  άρθρα 1 εώς 7,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ TΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Κ3-3522/25-11-1997

Υπογραφή: 05-03-1998,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 1330 Α.Ε. και Ε.Π.Ε./11-03-1998

 

Απόφαση Υφυπουργού Κ3-3522/1997, άρθρα 1 εώς 7,

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (run-off) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1997 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΤΩΝ ΕΚΡΕΜΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ run-off

Υπογραφή: 25-11-1997,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 8593 ΑΕ και ΕΠΕ/11-12-1997

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν κάποιες από τις διατάξεις της παρούσας Α. ΥΦ. σύμφωνα με την Α. Υ.Φ. Κ3-1695/1998)

 

Νόμος 2496/1997,  άρθρα 1 εώς 37 και άρθρο 43,

             ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Υπογραφή: 12-05-1997, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/16-05-1997

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν κάποιες από τις διατάξεις του παρόντα Νόμου από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

Προεδρικό Διάταγμα 252/1996,  άρθρα 1 εώς 36,

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 88/35/ΕΟΚ 90/618/ΕΟΚ 90/619/ΕΟΚ 92/49/ΕΟΚ 91/674/ΕΟΚ Β) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/371/ΕΟΚ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΟΚ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 94/1,2/ΕΚΑΧ ΕΚ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Χ

 Υπογραφή: 06-08-1996, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 186 Α΄/19-08-1996

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν κάποιες από τις διατάξεις του παρόν Π.Δ. από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

Νόμος 2367/1995,  άρθρο 16 και άρθρο 23,

           ΝΕΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Υπογραφή: 29-12-1995, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 261 Α΄/29-12-1995

 

Νόμος 2322/1995,  άρθρο 16 και άρθρο 21,

ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Υπογραφή 06-07-1995, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/12-07-1995

 

Υπουργική Απόφαση Κ3-4298/1995,  άρθρα 1 εώς 3,

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ) ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Υπογραφή: 26-05-1995, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 505 Β΄/07-06-1995

 

Υπουργική Απόφαση Κ3-1377/1994, άρθρα 1 εώς 8,

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ

Υπογραφή: 18-02-1994, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 136 Β΄/01-03-1994

 

Νόμος 2170/1993,  άρθρα 1 εώς 22 και άρθρο 24,,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 400/1970 “ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”.

Υπογραφή: 10-09-1993, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 150 Α΄/10-09-1993

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν πολλές από τις διατάξεις του παρόνυα Νόμου από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

Προεδρικό Διάταγμα 314/1993,  άρθρα 1 εώς 4,             

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 90/232 ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Υπογραφή: 04-08-1993, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 134 Α΄/13-08-1993

 

Προεδρικό Διάταγμα 239/1993, άρθρα 1 εώς 2,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 52α ΤΟΥ Ν.Δ. 400/70 (Α’10)

Υπογραφή: 09-06-1993, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 106 Α΄/22-06-1993

 

Προεδρικό Διάταγμα 325/1991, άρθρα 1 εώς 5,

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 87/ 343/ΕΟΚ ΤΗΣ 22/6/1987 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 73/239/ΕΟΚ, ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΖΩΗΣ

Υπογραφή: 19-07-1991, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 117 Α΄/29-07-1991

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν πολλές από τις διατάξεις του παρόν Π.Δ. από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

Προεδρικό Διάταγμα 264/1991, άρθρα 1 εώς 6,

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 84/5 ΕΘΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Υπογραφή: 17-06-1991, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 98 Α΄/01-07-1991

(Τροποποιήθηκε το παρόν Π.Δ. από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

Προεδρικό Διάταγμα 459/1990, άρθρα 1 εώς 3,

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 87/344/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Υπογραφή: 08-12-1990, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 175 Α΄/14-12-1990

 

Προεδρικό Διάταγμα 103/1990, άρθρα 2 εώς 5,

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 84/641/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΩΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (73/239/ΕΟΚ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ.

Υπογραφή: 22-03-1990, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 47 Α΄/02-04-1990

(Τροποποιήθηκε το παρόν Π.Δ. από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

Νόμος 1892/1990, άρθρο 65,

          ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Υπογραφή: 31-07-1990, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 101 Α΄/31-07-1990

 

Νόμος 1875/1990, άρθρα 3 εώς 5,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 1703/1987 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Υπογραφή: 16-02-1990, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 21 Α΄/21-02-1990

(Τροποποιήθηκε ο παρόν Νόμος σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 24, Π.Δ. 252/1996)

 

Νόμος 1867/1989, άρθρο 16,

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Υπογραφή: 07-10-1989, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 227 Α΄/09-10-1989

 

Προεδρικό Διάταγμα 246/1989, άρθρα 1 εώς 2,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΔ ·118/8.3.1985 «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 73/239/ΕΟΚ, 76/580/ΕΟΚ, 73/240/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 77/92/ΕΟΚ ΚΑΙ 78/473/ΕΟΚ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΦΕΚ 35/8.3.1985 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ).

Υπογραφή: 25-04-1989, ΔΗΜ/ΣΗ: Φ.Ε.Κ. 115 Α΄ /10-05-1989

(Τροποποιήθηκε το παρόν Π.Δ. σύμφωνα με το Π.Δ. 239/1993)

 

Νόμος 1775/1988, άρθρο 7,

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Υπογραφή: 19-05-1988, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 101 Α΄/24-05-1988

 

 – Υπουργική Απόφαση Κ4-5485/1986,

             

Υπογραφή:                       , Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. ΑΕ ΕΠΕ 3369/1986  (Δεν έχει ΑΕ ΕΠΕ για το 1986)

 

Προεδρικό Διάταγμα 298/1986, άρθρα 1 εώς 15,

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ.

Υπογραφή: 06-08-1986, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/26-08-1986

 

Προεδρικό Διάταγμα 237/1986, άρθρα 1 εώς 58,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α’/331/76) «ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ Α’/183/85) ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1019/1981 (ΦΕΚ Α’/253/81) ΚΑΙ 118/1985 (ΦΕΚ Α’/35/85).

Υπογραφή: 10-06-1986, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 110 Α΄/18-07-1986

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν πολλές από τις διατάξεις του παρόν Π.Δ. από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

Υπουργική Απόφαση Κ4-827/1986, άρθρα 1 εώς 3,

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ, ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΣΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗς ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Υπογραφή: 24-02-1986, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 130 Β΄/27-03-1986

 

Νόμος 1569/1985, άρθρα 1 εώς 52,

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

 Υπογραφή: 21-10-1985, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 183 Α΄/25-10-1985

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν πολλές από τις διατάξεις του παρόντα Νόμου από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

Προεδρικό Διάταγμα 400/1985, άρθρο μόνον,  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 148/1984 «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Υπογραφή: 25-07-1985, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 141 Α΄/02-08-1985

(καταργήθηκε όλο το παρόν Π.Δ. σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 7, του Π.Δ. 64/1999)

 

Υπουργική Απόφαση Κ4-2349/1985,

 

Υπογραφή:                       , Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ ΕΠΕ 1588/23-05-1985  (Δ.Ε.)

 

Προεδρικό Διάταγμα 118/1985, άρθρα 1 εώς 38,

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 73/239/ΕΟΚ, 76/580/ΕΟΚ, 73/240/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 77/92/ΕΟΚ ΚΑΙ 78/473/ΕΟΚ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.

Υπογραφή: 08-03-1985, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 35 Α΄/08-03-1985

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν πολλές από τις διατάξεις του παρόν Π.Δ. από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

Προεδρικό Διάταγμα 4/1985, άρθρον μόνον,

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Τ.Ε.) Α.Ε.

Υπογραφή: 20-12-1984, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 2 Α΄/11-01-1985

(καταργήθηκε όλο το παρόν Π.Δ. σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 12, του Π.Δ. 10/2003)

 

Προεδρικό Διάταγμα 148/1984, άρθρα 1 εώς 4,

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπογραφή: 12-04-1984, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 47 Α΄/16-04-1984

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν πολλές από τις διατάξεις του παρόν Π.Δ. σύμφωνα με το Π.Δ. 400/1985 και το Π.Δ. 64/1999)

 

Νόμος 1440/1984, άρθρο 6,

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΣΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΥΡΑΤΟΜ.

 Υπογραφή: 18-05-1984, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 70 Α΄/21-05-1984

 

Νόμος 1416/1984, άρθρα 85 και 90,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

 Υπογραφή: 18-02-1984, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 18 Α΄/21-02-1984

 (Αντικαταστάθηκε το άρθρο 85 του παρόντα Νόμου σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 3. Π.Δ. 252/1996)

 

Νόμος 1380/1983, άρθρα 1 εώς 9,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπογραφή: 26-07-1983, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 101 Α΄/27-07-1983

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν κάποιεςαπό τις διατάξεις του παρόντα Νόμου από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

Νόμος 1338/1983, άρθρα 1 εώς 7,

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Υπογραφή: 12-03-1983, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 34 Α΄/17-03-1983

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν κάποιεςαπό τις διατάξεις του παρόντα Νόμου από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

Νόμος 1256/1982, άρθρο 13, παρ. 2 εώς 4,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

 Υπογραφή: 28-05-1982, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 65 Α΄/31-05-1982

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν κάποιεςαπό τις διατάξεις του παρόντα Νόμου από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

Προεδρικό Διάταγμα 1348/1981, άρθρον μόνον,

ΕΞΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΑΣ).

 Υπογραφή: 10-12-1981, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 336 Α΄/21-12-1981

(καταργήθηκε όλο το παρόν Π.Δ. σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 12, του Π.Δ. 10/2003)

 

Προεδρικό Διάταγμα 1019/1981, άρθρα 1 εώς 13,

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 489/76 «ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.4.72 ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 166 ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 72/43Ο/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972, ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΝ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΙΝ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ ΤΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΙΝ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΑΥΤΗΣ.

 Υπογραφή: 03-09-1981, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 253 Α΄/14-09-1981

(Τροποποιήθηκε το παρόν Π.Δ. από μεταγενέστερους Νόμους)

 

Προεδρικό Διάταγμα 198/1980, άρθρα 1 εώς 2,

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Υπογραφή: 22-02-1980, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 54 Α΄/06-03-1980

(καταργήθηκε όλο το παρόν Π.Δ. σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 8, του Ν. 1380/1983)

 

Προεδρικό Διάταγμα 764/1978, άρθρον μόνον,

ΠΕΡΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

 Υπογραφή: 14-10-1978, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 177 Α΄/23-10-1978

(Τροποποιήθηκε το παρόν Π.Δ. σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 12, του Π.Δ. 10/2003)

 

Υπουργική Απόφαση Κ4-585/1978,

 

Υπογραφή:                       , Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 795 ΑΕ ΕΠΕ (Δ.Ε.)

 

Νόμος 761/1978, άρθρα 1 εώς 6,

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 Υπογραφή: 15-03-1978, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 42 Α΄/27-03-1978

(Καταργήθηκαν τα άρθρα 1 εώς 4 του παρόντα Νόμου, σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 8, Ν. 1380/1983)

 

Προεδρικό Διάταγμα 160/1978, άρθρον μόνον,

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΕΝΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Υπογραφή: 24-02-1978, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 34 Α΄/08-03-1978

 

Υπουργική Απόφαση Κ4-1123/1977,

               ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Υπογραφή: 27-08-1977, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 953 Β΄/29-09-1977

 

Νόμος 489/1976, άρθρα 1 εώς 40,  

ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Υπογραφή: 08-12-1976, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 331 Α΄/11-12-1976

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν κάποιεςαπό τις διατάξεις του παρόντα Νόμου από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

Βασιλικό Διάταγμα 503/1972, άρθρα 1 εώς 7,  

ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΩΝ

Υπογραφή: 12-08-1972, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 148 Α΄/28-08-1972

(Καταργήθηκε όλο το παρών Διάταγμα, σύμφωνα με το άρθρο 14, Π.Δ. 298/1986)

 

Νομοθετικό Διάταγμα 551/1970,  άρθρα 1 εώς 7,

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 Υπογραφή: 23-05-1970,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/26-05-1970

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν κάποιεςαπό τις διατάξεις του παρόν Διατάγματος από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

Νομοθετικό Διάταγμα 400/1970, άρθρα 1 εώς 61,

ΠΕΡΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

 Υπογραφή: 13-01-1970,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 10 Α΄/17-01-1970

(Καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν σχεδόν όλες οι διατάξεις του παρόν Διατάγματος από μεταγενέστερους Νόμους και Π.Δ.)

 

– Αναγκαστικός Νόμος 501/1968, άρθρα 1 εώς 8,             

ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Υπογραφή: 14-18-1968, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 180 Α΄/19-08-1968

 

Βασιλικό Διάταγμα 112/1965, άρθρον μόνον, 

            ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΣΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Υπογραφή: 23-01-1965,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 26 Α΄/17-02-1965

(Καταργήθηκε όλο το παρών Διάταγμα, σύμφωνα με την παρ. 7, άρθρο 60, Ν.Δ. 400/1970)

 

Νομοθετικό Διάταγμα 2555/1953, άρθρο 2,  

ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ Ν. 2359/1953 “ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΕΝΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ”

Υπογραφή: 23-08-1953, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 227 Α΄/27-08-1953

(Καταργήθηκε το άρθρο 2 του παρόντος Ν.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 37, Π.Δ. 118/1985)

 

Βασιλικό Διάταγμα 18-01-1947,

ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΩΝ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΝ Η΄ ΕΓΓΎΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υπογραφή:                              , Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ.

 

Νομοθετικό Διάταγμα 112/1946, άρθρα 1 εώς 3,  

ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υπογραφή: 27-09-1946, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 294 Α΄/27-09-1946

(Καταργήθηκε, όλο το παρόν Ν.Δ. σύμφωνα με την παρ. 5, άρθρο 60, Ν.Δ. 400/1970)

 

Νόμος 403/1941,

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υπογραφή:                   , Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 

 

Αναγκαστικός Νόμος 18/19-11-1935, άρθρο 1, περ. α, εδ. 2,  

ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1935 ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ “ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”.

Υπογραφή: 18-11-1935,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 560 Α΄/19-11-1935

(Καταργήθηκε εδ. 2, περ. α, του άρθρου 1, του παρόντα Α.Ν. σύμφωνα με το άρθρο 37, Π.Δ. 118/1985)          

 

Νόμος 4332/1929, άρθρο 1, παρ. 5, εδ. δ,  

ΠΕΡΙ ΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ “ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

 Υπογραφή: 10-08-1929, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 283 Α΄/16-08-1929

(Καταργήθηκε το άρθρο 1, παρ. 5, εδ. δ, του παρόντα Νόμου σύμφωνα με το άρθρο 37, Π.Δ. 118/1985)          

 

Διάταγμα 19/26-01-1926,  άρθρα 1 εώς 7,

          ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Υπογραφή: 19-01-1926, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 32 Α΄/26-01-1926

(Καταργήθηκε όλο το παρών Διάταγμα, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 60, Ν.Δ. 400/1970)

 

Βασιλικό Διάταγμα 13/16-01-1918,  άρθρα 1 εώς 6,

         ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΕΔ. 2 ΚΑΙ ΕΔ. 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1023 «ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ»

Υπογραφή: 13-01-1918, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 15 Α΄/16-01-1918

(Καταργήθηκε όλο το παρών Διάταγμα, σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 60, Ν.Δ. 400/1970)

 

Νόμος 1023/1917,  άρθρα 1 εώς 52,

         ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

 Υπογραφή: 03-11-1917, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 249 Α΄/04-11-1917

(Καταργήθηκε όλος ο παρών Νόμος, σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 60, Ν.Δ. 400/1970)

 

Νόμος ΓΧΜΣΤ (3646)/1910,  άρθρα 1 εώς 3,

ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Υπογραφή: 20-03-1910, Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 111 Α΄/20-03-2010

(Καταργήθηκε όλος ο παρών Νόμος, εκτός του άρθρου 3, σύμφωνα με το άρθρο 52, Ν. 1023/1917)

 

Νόμος ΓΥΣΓ (3493)/1909,  άρθρα 1 εώς 13,  

ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Υπογραφή: 22-12-1909,  Δημοσίευση: Φ.Ε.Κ. 10 A΄/13-01-1910                       

(Καταργήθηκε όλος ο παρών Νόμος, εκτός των άρθρων 9 και 10, σύμφωνα με το άρθρο 52, Ν. 1023/1917)